1 Eylül 2012 Cumartesi

Hindu Kutsal Metinleri ve Kali Yuga Döngüsel Çağı


Vedik bilgilere göre, evren farklı dönemlere sahip. Mikro - makro düzeyde karşılaştırmalı bakacak olursak; nasıl ki dünyamızda bir yıl 4 mevsime / döneme sahip, evren de yinelenen 4 mevsime / döneme sahip. Her yıl yenilenen mevsimler döngüsü gibi bu dönemsel-mevsimsel döngüler de süreklilik göstererek tekrarlanmakta.

“Yuga” olarak adlandırılan bu oldukça uzun dönemler ile ilgili, kadim Hint destanı Mahabarata’da özetle şöyle der; "O zamanlar evren şimdiki gibi değildi... Krita Yuga'da her şeyin farklı olduğu bir durum vardı, ve Treta Yuga'da ondan farklı bir durum vardı. Dvapara Yuga ile büyük değişiklikler oldu. Şimdiki Yuga'da ise, her şey küçülmüştür... İlahlar, evliyalar ve her şey değişmiştir.”

Yaklaşık 20 ciltlik Mahabarata'nın en önemli bölümü "Bhagavad Gita", kozmik dönemler hakkında özetle şöyle der: ".... beşeri hesaplara göre bin çağ, Brahma'nın [Tanrı] tek bir gününüdür. Ve bu aynı zamanda bir gecesine de eşittir....”

Bhagavad Gita'da söz edilen 1000 çağlık dönem Brahma'nın 1 gününe eşit ve bu çağlardan her biri dört Yuga'yı içerir. Sonsuzluğun içinde tekrarlanan Tanrısal günlerden sadece bir günün binde birinin içerdiği 4 Yuganın, bizim anladığımız, kullandığımız birim üzerinden süreleri ise şöyledir;

Açılımlarına aşağıda değineceğimiz Yugalardan ilki Krita / Satya Yuga (başlangıcı ve sonundaki geçiş dönemleri ile birlikte) toplam süresi 1.728.000 dünya yılıdır. İkinci olarak Tetra Yuga toplam 1.296.000 dünya yılı, üçüncü Dvapara Yuga 864.000 dünya yılı ve son olarak Kali Yuga’nın süresi ise 432.000 dünya yılıdır. Dört Yuganın toplamı Maha Yuga’nın yani Tanrısal boyutta tek bir günün binde birinin süresi 4.320.000 dünya yılıdır.

Kali Yuga, Hint Zaman Anlayışı'na göre maddi ve manevi yozlaşmanın doruğa çıktğı şu an içerisinde bulunduğumuz dördüncü zaman devresidir.


Biz şu an içerisinde bulunduğumuz çağ olan Kali Yugayı İnceliyoruz ;

-Kali Yuga

"Kali Yuga'da (şimdiki zaman) dünya ruhu siyah oldu. Bu demir çağıdır. Sadece çeyrek fazilet kalmıştır. Dünya kedere boğuldu, insanlar şerre dönmüşler, hastalıklar gelmiştir, bütün yaratıklar soysuzlaştılar, kutsal ayinler ters sonuç vermekte, her şey değişimlere girmekte ve birçok Yugaları yaşayanlar dahi değişime tabi olmaktadır." Mahabarata
(432.000 dünya yılıdır, yaklaşık 5.000 dünya yılı öncesi başlamıştır)

Mikro örnekleme ile;

Kış Dönemi, tıpkı kapkaranlık bir gece... maddi ve manevi yozlaşmanın doruğa çıktığı bir dönem... kaos, kargaşa, savaşlar, depremler, felaketler çok fazla... oran %25 pozitife karşın %75 negatif, yani negatif değerler çok fazla baskın... korkulanın gerçekleşme hızı çok yüksek, %75 negatif enerji çok güçlü bir besleyici...

-Vishnu Purana 4.24'dan

Bereket ve dindarlık, tamamen ortadan kalkıncaya kadar günden güne azalacak. İşte o zaman yalnızca mülkiyet mevki sağlayacak. Sadakatin tek kaynağı zenginlik, kadın ve erkeği birleştiren tek bağ arzular olacak. Davalarda başarının tek yolu yalan olacak; kadınlar yalnızca şehvani zevkin objeleri olacak. Dünya sadece bağrındaki maden hazineleri sebebiyle sevilecek; Brahmanların giysileri kişinin brahman olmasına yetecek. Sadece dış görünüş mevkiler arasındaki ayırımı oluşturacak. Sahtekarlık evrensel bir geçim kapısı olacak. Güçsüzlük bağımlılığın sebebi olacak, tehdit ve küstahlık öğrenimin yerini alacak. Cömertlik düşkünlük, basit temizlenme manevi arınma, karşılıklı rıza evlilik; iyi elbiseler asillik, ıssızlıklardaki sular kutsal pınar olacak. Kast ayırımı olmaksızın güç sahibi kişi yönetici olup pek çok hataya düşecek. Açgözlü yöneticilerin hükümleri altındaki aciz insanlar dağlara sığınacak ve yaban balı, bitkiler, kökler, meyveler, çiçekler ve yapraklarla beslenmekten memnuniyet duyacaklar; tek giysileri ağaç kabukları olduğundan soğuk, rüzgar, güneş ve yağmura maruz kalacaklar. Hiçbir insanın ömrü yirmi yılı aşmayacak. Böylelikle Kali çağı sürekli zevale doğru ilerleyecek ta ki insan ırkı yokluğa yakınlaşıncaya dek.

-Tulasi Ramayana, Uttar-kanda, 96-103'dan

Kali çağında her fazilet yok olacak; tüm iyi kitaplar ortadan kaybolacak ve sahtekarlar kendi akıllarının ürünü çok sayıda itikat ortaya atacaklar. Her erkek ve kadın Vedalara karşı isyan etmekten zevk duyacak. Brahmanlar Vedaları satacak; krallar halkının kanını dökecek; hiçkimse Vedalar'ın emirlerine saygı göstermeyecek. Her kişi kendi hayallerini doğru yol kabul edecek; bilgi kibir vasıtası olarak kullanılacak....Tüm erkekler kadınların hakimiyeti altına girerek karılarının önünde terbiyecisi tarafından kontrol altındaki maymunlar gibi kıvıracaklar...Kutsal libasları giyinip, en kötü hediyeleri kabul eden Şudralar iki-kere doğanlara (Brahman, Kşatriya ve Vaişya kastları) manevi talimler verecekler....Tüm insanlara şehvetleri hakim olacak, bu insanlar Brahmanlara (din adamlarına), Vedalara (kutsal metinlere) ve velilere düşmanlık besleyecekler...Talebelerini soyup soğana çeviren ve onları kederlerinden kurtarmayan manevi önderler korkunç cehenneme yuvarlanacaklar...Şudralar iki-kere doğanlara "bizler herhangi bir bakımdan sizlerden aşağı mıyız? İyi brahman Tanrı hakikatini bilen kimsedir" diyecekler....Evlatlar ana ve babalarına sadece karılarının yüzünü görmedikleri sürece saygı gösterecekler, karılarının akrabalarından hoşlandıkları andan itibaren kendi akrabalarını düşman gibi görmeye başlayacaklar. Kali çağında başkalarının faziletli davranışlarında hata bulan bir yığın insan olacak ama tek bir faziletli insan olmayacak...İnsanlar kutsal olmayan amaçlarla Japa (zikr), zühd pratiği yapacak, kurban sunacak, kutsal yeminler edecekler..Kali çağında kanaat, basiret, kendine hakimiyet olmayacak. Nefse hakimiyet, hayırseverlik, merhamet ve hikmet yok olurken ahmaklık ve hilekârlık haddinden fazla yayılacak. Erkek ve kadınlar bedenlerini şımartacaklar, müfteriler tüm yeryüzüne yayılacaklar.

-Kalki Purana, I (1), 23-28'dan

Brahman olarak tanınan kişiler Vedaların bilgisinden yoksun, dar zihinli, her zaman Sudraların hizmetiyle meşgul, bedensel arzulara düşkün, Vedaların tâciri olacak, dinen kirli şeyleri satacak, başkalarının eşlerine göz koyacak ve türleri birbirlerine karıştıracaklar. ....Zenginlik asil bir doğumun belirtisi telakki edilecek... Brahmanlara yalnızca maddi bir menfaat karşılığında saygı duyulacak; fakirlere karşı nahoş sözler edecek, bilgilerini ortaya sermek için gevezelik edecekler, dini çalışmalara şöhret amacıyla girecekler. Kali çağında din adamları diğer insanlara bağımlı olacak, evsizler ahlaktan yoksun olacaklar; Kali çağında insanlar hocalarıyla alay edecekler, dine ilgilerinin sebebi iyi insanları aldatmak olacak. Kali Çağında Sudralar başkalarının mallarını kendi zimmetlerine geçirmekle meşgul olacaklar; evlilik erkek ve kadınların basitçe aynı fikirde olmalarıyla gerçekleşecek; İnsanlar sahtekarlarla arkadaşlıklar kuracaklar ve sonra onlara karşı büyükleneceklerdir. İnsanlar yalnızca zengin olduklarında dindar olarak değerlendirilecekler ve yalnızca uzak yerlerdeki su kaynaklarını hac yerleri olarak ziyaret edeceklerdir; sadece vücutları saran kutsal giysilerden, ellerindeki asadan ötürü Brahmanlar ehl-i keşf mütalaa edileceklerdir. Dünya kuraklaşacak, nehirler kıyıları dövecek, kadınlar kötü kadınlar gibi konuşmaktan zevk alacaklar ve akılları kocalarında olmayacak; Brahmanlar diğerlerinin mallarına karşı haris olacak, aşağı kastlar rahip olmaya meyledecekler; bulutlar düzensiz yağmur getirecek; toprak kısırlaşacak; krallar halklarını öldürecekler, insanlar vergilere boğulacak; bal, et, meyve ve kök yiyerek hayatta kalınacak; Kali Çağının ilk çeyreğinde insanlar Tanrı ile alay edecekler; ikinci çeyreğinde insanlar Tanrı'nın adını bile ağızlarına almayacaklar; üçüncü çeyreğinde birbirlerine karışacaklar; dördüncü çeyreğinde tek biçim olacaklar ve artık herhangi bir ırk mevcut olmayacak; Tanrı'yı unutacaklar, dini işler yok olacak.

-Linga Purana. 17.3.2.'dan

Kali çağında insanlar tamamen dünyevi vehimlerin pençesi altına girecekler. Cehalet salgınlaşacak, korku ve açlık heryerde hüküm sürecek. Yetersiz yağışlar gibi kıtlık ve kuraklıkla da sıkça karşılaşılacak. Günahkarlar faziletli insanlardan sayıca çok olacaklar ve onları dinlerinden saptıracaklar. Brahminler (din adamları) üstünlüklerini kaybedecekler Şudralar yönetici olacaklar. Brahminlere saygı gösterilmeyecek ve düşük insanlara hizmet etmeye zorlanacaklar. Kadınların ekserisi ahlaksız olacaklar ve nesiller ebeveynlerine itaat etmeyecekler.

-Vişnu Purana 6.1'dan

Kral ve tebası olmayacak zira her sınıftan insan yönetime gelecek. Yönetici çoğunluğun oylarıyla seçilecek. Kutsallık diye bir şey kalmayacak. ...İnsanlar kendi kastlarına uygun kişilerle evlenmeyecek. Bencillik, açgözlülük ve cinsellik evlilik hayatının temeli olacak, aksi koşullar ortaya çıktığında çiftler birbirlerini terkedecekler. Görev, sorumluluk ve idare olmayacak. Saçlar kadın süsünün ana öğesi olacak.

İnsanlar Kali çağında dini metinlerin bilgisine sahip olmayacaklar. Gevezelik bilginin yerine geçecek. Sadece başkalarının servetini soyanlar zeki insanlar kabul edilecekler. Çocuklar aileleriyle ilişkilerini sadece evleninceye kadar sürdürecekler. Oğlanlar kendi ebeveynlerine değil kayınpeder ve kaynanalarına saygı gösterecekler. Kayınbiraderleri onlara kendi kardeşlerinden daha sevimli gelecek.

-Diğer Yuga'lar :

1. Krita ya da Satya Yuga

"Krita / Satya Yuga (Kamil Çağ), adını o devirde tek bir inanç oluşuna borçlu. O devirde bütün insanlar kâmildi, Kutsallık o devirde hiç azalmadı ve insanlar hiç düşmediler. Krita Yuga'da ilahlar yoktu, ifritler, Yakşalar, Rakşalar ve Nagalar yoktu. İnsanlar ne aldılar, ne sattılar, zengin ve fakir yoktu, işçiliğe gerek yoktu, çünkü insanlar bütün isteklerini irade gücü ile sağlıyordu. En önemli fazilet dünyevi arzuları terk etmekti. Krita Yuga'da hastalık yoktu, yaşlanmak yoktu, kin yoktu, ne de kibir veya herhangi bir kötü düşünce, keder ve korku yoktu. Bütün insanlar en yüksek ululuğa erişebiliyorlardı. Evrensel ruh Narayana'ydı, o beyazdı. O herkesin sığınağıydı ve herkes onu aramaktaydı. Kamil Çağ baştan sonuna dek insan benliğinin evrensel ruhla birliğini içerirdi.”
Mahabarata (1.728.000 dünya yılı)

Mikro örnekleme ile;

İlkbahar Dönemi: Tıpkı doğanın yeniden doğuşu, tazelenişi, canlanışı gibi saf ve temiz bir yaşam, bir çocuğun saf ve temiz yüreği gibi... Negatif hiçbirşeyin olmadığı, bilinç düzeylerinin en yüksek olduğu %100 saf ve temiz bir dönem. Aydınlık, sabah...

2. Treta Yuga

“Treta Yuga'da adaklar başladı ve dünya ruhu kırmızıya boyandı. Fazilet bir çeyrek azaldı. İnsan gerçekleri aradı ve ayinler uyguladılar. İstediklerini vererek ve çalışarak elde ettiler.”
Mahabarata (1.296.000 dünya yılı)

Mikro örnekleme ile;

Yaz Dönemi: Doğada yavaş yavaş ısının etkisi ile bozulmalar başlıyor, çok sıcak bölgelerde taze yeşillikler hızla sararmaya başlıyor, kurak yerler kavruluyor.. Bu yugada, yaşamda yavaş yavaş bozulmalar, yozlaşmalar başlıyor. Oranlamaya devam edersek %25 negatifliğe karşın halen herşey güzel, 75% pozitif yönler baskın... Gençliğin çoşkusu... gündüz saatleri..

3. Dvapara Yoga

"Dvapara Yuga'da dünya ruhu sarıydı. Fazilet yarıya indi. Veda, Krita Yuga'da tek bir kitaptı, ama bu çağda dörde bölündü. Birçok kişi bu dört Vedalar üzerinde bilgi sahibiyken, bazıları sadece üç, veya birini bilmekteydi. Zihin gücü düştü, Hakikat eridi ve arzular, felaketler ve hastalıklar geldi. Bunlardan dolayı insanların cezalardan geçmeleri gerekti. Günahların yaygınlığından dolayı bir çökme çağıydı." Mahabarata (864.000 dünya yılı)

Mikro örnekleme ile;

Sonbahar Dönemi: Doğada hızlı bir değişim başlıyor, havalar soğumaya, renkler hızla değişmeye solmaya başlıyor. Orta yaşın getirisi kırışıklıklar, kırıklıklar, bezginlikler, yılların yorgunluğu yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor. Pozitif ve negatif oranı %50 ye %50... akşam saatleri... Yaşamın pozitif ve negatif yönleri başa baş bu yuga da... Halen pozitif olan herşey negatif olan herşeye karşın direnmeyi başarıyor. Bu yugada hertürlü negatif etkiye karşı kişilerin kendilerini koruyabilmeleri için bol bol meditasyon öneriliyor ve (İlahi olan ile, O'nunla doğrudan bağ kurabilmeyi, o güzel enerjisi, sevgisi ve şefkati ile beslenmeyi, arınmayı,korunmayı sağlayan) Gayatri Mantra öneriliyor. (Halen içinde bulunduğumuz Kali Yugada ise Gayatri Mantra sadece belli bir aşamadan sonra verilen bir gizdir) (bazı kirtanlarda söylenen Gayatri Mantra değil söz ettiğim, ancak belli bir inisiasyon sonrası verilen, o inisiasyonu almamış kişiler için ise sır olarak kalması zorunlu olan bir mantradır)

Ek : Serdar Murat Bal

Kali/demir/karanlık/ cehalet çağında; etnik- ırksal, dinsel ve ideolojik temelli çatışmaların yaşanacağı, yani ''izm''ler savaşı olacağı, en doğru yol bizimki, en üstün, seçilmiş, en kutsal olan biziz diyerek insanların birbirine gireceği, normalde 120 yıl olan gezegensel yaşlarının tümünü yaşayamadan kısa ömürlü ve arzularına ulaşmada zorlanarak yaşayacakları da belirtilmiş.

Olayın tartışmalı olan yönü ise Kali yuga nın neresinde olduğumuz. Başındayız diyenlerle beraber sonundayız diyenler de mevcut. ''Artık bitiyor altın çağ geliyor'' diyenler de var, ''yok daha beterin beterini görmedik'' diyenlerde. Bir farklı yorumda genel olarak kali yuga hüküm sürerken, altın çağ fazının kısa süreli de olsa, bir demo, serap tadında yaşanabileceği zamanların da olabileceği yönünde.

Ancak kesin olan şu ki, bu çağda dünyada bedenlenmek çok iyi bir karma olarak görülmüyor, yani dünya bu çağda bir nevi sürgün yeri. Ancak bu sürgünü iyi değerlendirip ruhani bir hayat sürebilirsek bir avantaja çevirmek de mümkün. Bu çağda ruhsal çalışmalar yapabilmek çok güç olduğu için(madde ve arzular çok güçlü) başaranların ilerlemesi de çok hızlı olabiliyor. Örneğin kali yuga da 1 saatlik ibedet-içe dönüş, kendine hakimiyet, meditasyon, chant- altın çağdaki 10000 saatlik ibadete eşdeğer görülmüş. Bu yüzden hem sürgün hem de fırsat aynı anda mevcut...

Derlenmiştir...

.