15 Eylül 2012 Cumartesi

Adem'den daha önce İnsan var mıydı?


Vahdet-i Vucut'daki anlatıya göre, İbn Arabi, Mekke’de kaldığı iki yıl boyunca sık sık Kabe’yi tavaf edermiş. Bir seferinde yine tavaf esnasında iken, herkesin gölgesi olduğu halde, çok uzun boylu bir adamın gölgesinin olmadığını fark etmiş ve merakla adama usulca yanaşmış. Uzun ve gölgesiz adam tavafı esnasında; “İşte bizler de sizler gibi bu beyti tavaf ediyoruz” diye mırıldanıp dururmuş.

Mesel şöyle devam eder:

Yanına yaklaşıp, kim olduğunu sordum ona, ve uzun ve gölgesiz bu adam; "Ben senin büyük atalarındanım" dedi bana.

Hayretle sordum kendisine:

- Hangi asırda yaşadınız?
- Kırkbin sene evvel vefat etmiştim.

- Ama insanın atası olan Adem’in altı bin sene evvel halk-olunduğu söylenir!?.
- Sen hangi Adem’den bahsediyorsun? Bil ki; insanın ilk atası olan Adem’den evvel yüz bin Adem daha gelip geçmiştir bu dünyadan.”


Bakara 30'uncu ayette, Allah'ın meleklere, yeryüzünde bir halife yapacağını söylediği belirtilmektedir. Halife, iki anlama gelir. Birinci anlamı, giden birinin yerine gelen kimsedir. İkinci anlamı, birinin adına yönetimi ele alan, hükümdar demektir. Birinci anlam esas alınırsa Adem'den önce insanların olduğu, bozgunculukları yüzünden helak edilen o insanların yerine Adem'in yaratıldığı anlaşılır.

Muhammed Abduh'ta bu mana nazara alınırsa ayette, Adem'in, yeryüzünde ilk akıllı canlı (hayvan-ı nâtık) olmadığı, ondan önce insanların bulunduğu, onların yok olmasıyla Adem'in onların yerine getirildiği, önceki insanların bozgunculuk yapmış olduklarını görmüş olan meleklerin, bunun da ötekiler gibi bozgunculuk yapacaklannı düşündükleri, yani içlerinden geçirdikleri fakat Allah'ın, bu yeni insan Adem'in, onlar gibi olmayıp bilimi geliştireceğini anlattığı belirtilmiştir.

Imâmiyye ve Sûfiyye'ye göre kitap ehlinin ve bizim indimizde meşhur olan Adem'den başka birçok Ademler vardır. Rûhu'l-me'ânî'de şöyle deniliyor: "İmâmiyye'den Câmi'u'l-ahbâr yazarı, eserin 15'inci faslında, babamız Adem'den önce daha otuz Adem'in bulunduğuna, her Adem'le diğer Adem arasında bin yıl geçtiğine, bunlardan sonra dünyanın elli bin yıl harap kalıp sonra elli bin yıl imar edildiğine, daha sonra da babamız Adem'in yaratıldığına dair uzun bir rivayet nakleder."

İbn Bâbveyh, Kitâbu't-Tevhîd'de, Ca'fer-i Sâdık'tan naklettiği uzun hadiste de Ca'fer-i Sâdık şöyle demiş: "Sen sanıyorsun ki Allah, sizden başka insan yaratmamıştır. Hayır vallahi Allah, bin kere bin (bir milyon) Adem yaratmıştır. Siz o Ademlerin sonuncususunuz."

Heysem, Nehc(u'l-Belâğa'y)'a yazdığı büyük şerhte, Muhammed Bakır'ın şöyle dediğini aktarmıştır: "Babamız olan Adem'den önce bin kere bin, ya da daha fazla Âdem geçmiştir." Büyük Şeyh (İbn Arabî) ise Futû-hât'ında, Adem'den kırk bin yıl önce başka bir Adem'in bulunduğunu söylemiştir.

Seyyid Reşid Rıza da tefsirinin 4'üncü cildinde, hocası Muhammed Abduh'un görüşlerini özetliyor. Abduh'a göre Nisa Suresi'nin birinci ayetinde Allah'ın, bir tek nefisten birçok erkek ve kadın yaratıp yaydığı anlatılmaktadır. Burada bir tek nefisten Adem'in kastedildiği hakkında bir kesinlik yoktur.

Geçelim Tevrat Ve İncil'e

Genesis;

-6:2 Tanrının Oğulları insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.
-6:4 Tanrının Oğullarının insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi.

Nephilim / Nefiller :

İbranice "nun-fe-lamed" kökünden türetilmiş bir sözcüktür. bu kök "düşmek", "yukarıdan inivermek" anlamlarını haizdir. sonundaki -im eki, ibranice'nin eril-çoğul ekidir.

Kelime olarak zamansız doğan, doğumu kesilen/ara verilen, yanlışlıkla doğan anlamına gelen Nephilim kelimesinin doğru yazılışı.

Bu ırk için kullanılan diğer isimler emim (terör), repha'im (zayıflık), gibborim (dev kahramanlar), zamzummim (başaranlar), anakim (uzun-boyunlular ya da kolye takanlar), awwim (yok edenler ya da yılanlar)'dir.

İncile göre Tanrının insanlığı gözetlemesi ve onlara yol gösterip bilimleri öğretmesi için gönderdiği Grigori, bir sebeple "insanların güzel kızlarına" tutulmuş ve onlardan çocuk sahibi olmuşlardır. bu çocuklara Nephilim adı verilmiştir.

Büyük tufanında tanrı tarafından Nephilim'i dünya yüzeyinden yok etmek için yarattığı iddia edilir.
Çevirilerde Titan ve Dev olarakta çevrilmişlerdir, ayrıca Hz. Musa yahudilerle kuzeye ilerlerken önden gönderdiği kaşifler kuzey topraklarında gelişmiş şehirler, yüksek duvarların ardında kızgın insanların olduğunu söyleyince hz musa bu insanların Nephilim'in kalıntıları olduğu söylediği iddia edilir.

Sümer tabletlerine gore uçan arabalarıyla 12 inci gezegen Nibiruda yaşayan ve oradan dünyaya gelen 3-4 metre boyundaki tanrilar.


Derlenmiştir

.